EVANGELIEKIRKEN

Postadresse:
Postboks 41
1501 Moss

Besøksadresse:
Vogstgate 10
1530 Moss


Møte og predikantliste

juni - september 2022

JUNI
Onsdag 22    Geirr Standal
Søndag 26    Osvald Instebø
Onsdag 29    Delemøte

JULI
Søndag 3    Jan Veiby
            Brødsbrytelse
Søndag 10    Torbjørn Arnesen
Søndag 17    Delemøte
Søndag 24    Torbjørn Arnesen
Søndag 31    Jan Veiby

AUGUST
Søndag 7    Torbjørn Arnesen
            Brødsbrytelse
Søndag 14    (Åpent)
Onsdag 17    Delemøte
Søndag 21    Jan Veiby
Onsdag 24    Torbjørn Arnesen
Søndag 28    Pauli G. Staalesen
Onsdag 31    Delemøte

SEPTEMBER
Søndag 4    Torbjørn Arnesen
            Brødsbrytelse
Onsdag 7    Jermund Gjertsen
Søndag 11    Jan Veiby
Onsdag 14    Delemøte
Søndag 18    Osvald Instebø
Onsdag 21    Delemøte
Søndag 25    Jan Veiby
Onsdag 28    Torbjørn Arnesen

 

Sommeren kommer

Merk at det ikke er onsdagsmøter i juli og de to første onsdager i august.
Det er møter hver søndag kl.19.00 - merk tiden
 
Fullstendig møte og predikantliste til og med september finner du til venstre på nettsiden
 

VI VIL ØNSKE ALLE EN VELSIGNET GOD SOMMER

Fasit på bibelquiz i "Godt Nytt NR. 2-2022"

Quiz: Hvem sa dette?

Hvem sa dette?  Om det ikke er direkte sitat, hvem skrev det?

Sitat 1: “For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.”

Dette er trolig Bibelens mest kjente vers. Ikke bare er det et vers som vi kan utenat, men nesten alle vet også hvor det står skrevet, nemlig i Joh 3:16. Det er Jesus som underviser Nikodemus. Jesus omtaler seg selv i tredje person som Menneskesønnen.

Svar: Jesus, også Menneskesønnen er riktig.

Sitat 2: “Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?”

Dette er hentet fra 1.Mos 3:1. Det er Slangen som vil friste de første mennesker til synd. Vi forstår naturligvis at det er Satan som vil friste Adam og Eva. Og er det ikke typisk – første gang vi møter Satan i Bibelen så lyver han om Gud. Det var bare ett tre de ikke skulle spise fra. Satan er den som stiller spørsmål ved om Gud virkelig har sagt det han har sagt, og om han virkelig har ment det vi leser. Vil vi ha en bekreftelse på hvem slangen var, kan vi hoppe fra den første til den siste boken i Bibelen. I Åpenbaringsboken 12:9 står det nærmere om hvem den ildrøde dragen som er omtalt noen vers tidligere faktisk er: Det er den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan. 

Svar: Slangen, Djevelen, Satan – alle tre må godkjennes.

Sitat 3: “Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”

Ja dette var det bare en eneste som kunne si. Også dette er et kjerneskriftsted for kristen tro. Det er bare ved dette navnet vi kan bli frelst. Det er siste kvelden for disiplene sammen med Jesus før Golgata. Jesus sier at han vil forlate dem og gå til sin Far. Han lover at han skal komme igjen og ta dem til seg for at de skal være der han er. Det som kan virke litt rart er at Jesus sier at de vet veien. Selv om Jesus skal hente dem så trenger de altså å vite veien! Tomas undrer seg også og utbryter: “Vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien?” Det er da Jesus sier til ham: “Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” Joh 14:6.  Les hele Jesu avskjedstale til disiplene og hans bønn for dem som er hans etterfølgere i Joh kapittel 14-17. 

Svar: Jesus.

Sitat 4: “Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet.”

Dette er hentet fra Job 19:25. Det er Job som svarer sine venner, og jeg tror vi skal se litt mer av denne teksten, versene 25-27:

     “Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se og ikke noen fremmed - mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel.”

     Jobs bok er kanskje den eldste i Bibelen. Alt tyder på at det var før det fantes noe paktsfolk. Det er fantastisk å se hvilken visshet Job hadde om et liv i Guds nærhet etter at han var død. Job lengter etter å se sin Gud, å skue sin gjenløser. En gjenløser er en som kjøper oss fri. Tenk at Job kunne fremføre en slik tanke.  At vi engang skal se Gud beror jo på forsoningen. Jeg mener bestemt det er en legemlig oppstandelse Job ser fram imot.

Svar: Job

Sitat 5: “Og nå sier jeg dere: Hold dere fra disse mennene og la dem være i fred! For er dette råd eller dette verk av mennesker, så vil det gå til grunne.”

Det var fariseeren Gamaliel som advarte mot å forfølge de første kristne. Sitatet er hentet fra Apg 5:38, hele argumentasjonen går over versene 34 til 39. Det kan nok være fristende å si Amen til det Gamaliel sier her, men er det egentlig sant? Ville kristendommen nødvendigvis forsvinne av seg selv dersom den ikke var fra Gud. Det er ikke apostolisk lære som kommer til uttrykk her. Tvert om er det en av dem som forkastet evangeliet som taler, riktignok ved denne anledning med svært sympatiske ord. Men hverken Islam eller Jehovas vitner vil trolig forsvinne før tidsalderens ende. Det er viktig å se hvem som har ordet når vi leser Bibelen så vi ikke river noe ut av sin sammenheng. Det er egentlig overraskende at Gamaliel kunne være så mild når vi vet hvordan hans mest kjente elev, Paulus, var før sin omvendelse.

Svar: Gamaliel

Sitat 6:  “min ånd fryder seg i Gud, min Frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig …”

Det er Maria, Jesu mor, som sier dette i det som vi ofte kaller Marias lovsang, Luk 1:46-55. Det er en så vakker og dyp og moden pris til Gud at vi forstår at den unge jomfruen her taler i Ånden. Vi har vel hørt om saligprisningene i bergprekenen? Vers etter vers nevnes der dem som kan prises salige. Her nevnes at Maria skal prises salig for det Gud ved Den Hellige Ånd har gjort. Det vil si at alle skal sanne at det er stort og underfullt det Maria har opplevd, det som munner ut i frelse for hele menneskeheten. Visst skal vi prise Maria salig – men all ære, takk, pris og tilbedelse tilkommer Gud.

Svar:  Jomfru Maria – Maria Jesu mor eller bare Maria vil vi også godta.

Sitat 7: “Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.”

Dette er noe vi alle kan ta til oss. Det Jesus sier til oss skal vi gjøre. Her er det Jesu første under, vinunderet i Kana som vi har stanset ved.  Joh 2:1-11. Det er så rørende å se hvilken tro Jesu mor hadde. I det fjerde verset markerer Jesus en viss avstand til henne: “Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.” Men Maria sin tro er dypt forankret, det virker som hun vet at det skal skje et under. Derfor går hun til tjenerne og sier som vi gjengir i vårt sitat:  “Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.” Riktig svar er altså Maria, Jesu mor. Da dette underet skjedde hadde Jesus minst fire brødre og mer enn en søster. (Matt 13:55-56) Maria var såvisst ikke lenger noen jomfru, men siden det sitter slik i språket, og fordi vi ønsker å være velvillige godtar vi flere svar:

Svar:  Maria Jesu mor, bare Maria, også Jomfru Maria

Sitat 8: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg.”

Disse ordene  ropte Jesus med høy røst da han hang på korset. Men slik begynner også David en av de viktigste messianske salmene – nemlig salme 22, denne salmen som i detalj skildrer Jesu korsdød. David forteller oss at det var slik Jesus følte det i sin vanskeligste time på jorden. Jesus forteller oss at vi kan gå til salme 22 for virkelig å se hvordan han led da han hang der. Jesus visste alt som skulle skje med ham (Joh 18:4), blant annet fordi han kjente salme 22. I tillegg til salmen finner vi ordene i Matt 27:46 og i Mark 15:34.

Svar: David, Jesus 

Sitat 9: “De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem.”

Det nye testamente er den best bevitnede tekst vi har. Vi vet at den er blitt bevart på en enestående måte. For andre tekster fra den tiden er man glad om man har noen få avskrifter eller bare noen senere sitater. Med Det Nye Ttestamentet er det et vell av tekster og fragmenter. Derfor er det også mange små varianter av teksten, faktisk i størrelsesorden 100.000. Dette er ikke noe som gir usikkerhet til teksten, tvert om viser det at teksten helt fra begynnelsen ble spredt og kopiert i rekker av nye kopier. Etter kort tid kunne ingen tenke på å forandre teksten, for det ville aldri bli annet enn en liten gren de kunne endre på. Og hva viser alle disse variantene? At teksten er blitt bevart – små varianter i rettskriving, ordvakg og ordstilling. Noen steder er et ord mistet eller satt inn, men stort sett vet vi derfor hva originalteksten var. Ingenting som påvirker vår tro står på spill. Noen ganske få skriftsteder er det tvil om, og kanskje det som har vært mest diskutert er avslutningen av Markusevangeliet. De fleste i våre rekker vil nok anerkjenne teksten helt til vers 20, mens svært mange mener originalmanuskriptet sluttet med vers 8, og at en ukjent redaktør har lagt til versene frem til og med 20. Vårt sitat er fra Mark 16:18.

Svar: Jesus  eller en ukjent – begge deler godtas

Sitat 10: Salme 103:17 “Men Herrens miskunnhet er fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn,”

Igjen er det en salme av David vi har i tankene. Vet man ikke mer om Gud enn hva som står her så vet man likevel mye. Tar man denne gudsåpenbaring på alvor må vel lysten til virkelig å lære ham å kjenne vekkes? Det er nok mange som har barn og barnebarn som de ber for. Da er Salme 103:17 som vi her siterte en trøst og oppmuntring for alle generasjoner.

Svar: David

 

Hvor mange riktige ble det?

0-3 riktige:

 Alle har vi et forbedringspotensiale. For noen er det kanskje større enn hos de fleste.

4-6 riktige:

Dette var sånn halvveis – men vi skal ikke forakte den ringe begynnelse.

7-8 riktige:

Slettes ikke dårlig, men det er fortsatt noe å strekke seg etter rent kunnskapsmessig.

9-10 riktige

Her var ingen nevneverdige kunnskapshull.

Du utnevnes til teologisk æresdoktor av Evangeliekirken! :-)